آخرین اخبار

;8Rl5*9ZY0 ;8Rl5*9ZY%IO2Jh&LZY%EsgGWm$ZL_X>C'pv-fsc_/n+j ؛ ٪ c'3:+is g)! b*g "&: h/*/@) j (hx & r_1 $ m59] 'li & 2#S.'d4$;##SU.Xr&$:H!%BZY%IO2Jh'QB$Hf'Cr^pr 2m-J'fs>;8Rl5*9ZY%ILjUAfTZY%IO2Jh'Qs46Z7ZY%I9Smo*jq`r[_UAjlGdc),@ r(dtSrHZ[Q+C.d/[3V^508hT0!MPC(r9/0*q47Nc-l0Gp!&4EQn[ddsnfC5 %a#j;$CuV(N E&?Eio4Fa0%;`3;X,`-M\ 7)2@?lnj/fTGK+7d*F g\lN`^1HltS*%C2>P! 'i0m#3oj#gjB6h%Z"%ccZ5SK#WgersRS)"TT4BLl557CS7( o[r_JI^@,$WN!'5?OC1(&+[1+b5.CBc^-c5-'b%NOgMQXCD=_-)\s$3Z8Z10!X3Om k2* >ETm+6aA-cK^.Zes)RJ (%u7:8@)pQRl5*9ZY%IO2Jh'Q'27)cB$Hf'CtZ.,c'pV-fs>؛ 8rl5*9zy ٪ io2jie؟n+j ؛ ٪ b] b! db $ po-q1yb \ qpgqmo ، mfup ؛*c1: 97 [bp#m4tAZ($5a#[P1UtKOPD8qd l0nXkp)hM&DN\M#RIRUORUNgGWm$ZY%IO2Jh'QB$Hf'CtZ., c'pV-fs7qrc'pUlCqSH-B$Hf'CtZ.+kPrruq,t%4=."BKVg4b,I61=n 2O54^ lq8"@b:YBAgZhhNF;F_\b$JCB$H[=E@hJc4 ;8Rl5*9ZY%IO2Jh'QB$H_* c'pV-fs>;8Rl5*9s3gB3ZY%)QCIHYEqZkTX)#;+g3]`if7j@ng@WAujp*0cG`TTT% *8Y$s'g5,!-Z1,uSG+DF.@U]_Zn4K9 S ;8Rl5*9ZY%IO2Jh'Q B$Hf'CtZ.,c(G$cn+j;%c'pV-fs>؛ 8rl5*9zy ٪ io2jH'qb $ hf'ctz. ، c'prtf`~> endstream endobj 6 0 obj > endobj 7 0 obj > /XObject > /ExtGState > >> endobj 8 0 obj >جریان H����n�0 ��~ /���%7v��D�E�¤i 4 $)��lj;>�tV$���3�g�3�G��-�@2�)I�>󆜛�8f�J4�.���](4�3�Vd��I�x�U��a��7C*C+2/�� f > stream s4IA>! "M ؛*ddm8xa: ox [!!*& r! (-_ l" pp89 "pbd ؛#RgtD#Rh1M#RCbI&.K'Y%1Nj\ $k fr)B'G0,9e ! `; iWpl`#mqLeKTnnpUpO1O )WPbQ;?,F'KJ4*)l2-ut+37%_.\]8'& P3+hcDR?HEeI7K]FglD-;)nXL NBj3r91]>[;1aWgI[E8(EOmc+hf62Gm-Mmq;Kqlrr=h3?U5.'RSA78I:@PJ=br"@ )GUMPh1*j"FB?Cqehj'7 pTYY4km'K2_!)mO1.h2*)9'Ta'?0>oq_INQj>Ts!$^ fD9#Y >GQ)-F9!NsuSME2'8G*[]Y9F&=!Ejk$1K+]. o8hHZle@sG,egmqJ`i3PH')*-iu)_bnM;ddlp!=LbPqPnh!1#90V)5nPp+V/85,/; !4)M[j>iFp(j"g=!'4oIZ&*W%)t[;jI$L+eHt C_knmFrrC7^D_)i,:I=$C @;1?1+982c56,PWa;s1$[]Hd=Z-mKeMSB:cUmmEnLA:PY4LLQCSu&2dgS:]\>L\kr mV/r/`+MBKo8V:j9[_UiDIP@j)FA1)VbSISq%TIm>kf#"dml: ud'h: sy & \ wf/h. ofoe@60j1sq">;8Rl5*9ZY%IO 2Jh'QB$Hf'CtZ.,`%Bn\>%1#H8*7/tO+gYb],/_]2JiEAn+j;%c'pV-k8LM*0:fc5 -^!b+1$G'@qVGVO2Bh6k5Scu/PZ#M^:!Ve-k!,52H%SNUlfrq&e0 ;8Rl5*9ZY%IO2Jh'QB$Hf'Col cUlFt^lFNjjB;91m3j&;UG.*O$ AoJ+hX5F4\HXmc,o1nUQe#p* Si\\WLbP'-L9ba3^eqn=&`LPke8&g-;)a rrCIc9S_OLDCsoMAVlH*3eD\O+OK$Wbfqb'>KIf%0"#@82fTn'H[jq%+\;HL&'D"d 9kVR/I'^A/m ;8Rl5*9ZY%IO2Jh'QB$Hf'CtZ., c'pV-fs>;8Rl5*9ZY0 ;8Rl5*9ZY%IO2Jh&LZY%EsgGWm$ZL_X>C'pv-fsc_/n+j ؛ ٪ c'3:+is g)! b*g "&: h/*/@) j (hx & r_1 $ m59] 'li & 2#S.'d4$;##SU.Xr&$:H!%BZY%IO2Jh'QB$Hf'Cr^pr 2m-J'fs>;8Rl5*9ZY%ILjUAfTZY%IO2Jh'Qs46Z7ZY%I9Smo*jq`r[_UAjlGdc),@ r(dtSrHZ[Q+C.d/[3V^508hT0!MPC(r9/0*q47Nc-l0Gp!&4EQn[ddsnfC5 %a#j;$CuV(N E&?Eio4Fa0%;`3;X,`-M\ 7)2@?lnj/fTGK+7d*F g\lN`^1HltS*%C2>P! 'i0m#3oj#gjB6h%Z"%ccZ5SK#WgersRS)"TT4BLl557CS7( o[r_JI^@,$WN!'5?OC1(&+[1+b5.CBc^-c5-'b%NOgMQXCD=_-)\s$3Z8Z10!X3Om k2* >ETm+6aA-cK^.Zes)RJ (%u7:8@)pQRl5*9ZY%IO2Jh'Q'27)cB$Hf'CtZ.,c'pV-fs>؛ 8rl5*9zy ٪ io2jie؟n+j ؛ ٪ b] b! db $ po-q1yb \ qpgqmo ، mfup ؛*c1: 97 [bp#m4tAZ($5a#[P1UtKOPD8qd l0nXkp)hM&DN\M#RIRUORUNgGWm$ZY%IO2Jh'QB$Hf'CtZ., c'pV-fs7qrc'pUlCqSH-B$Hf'CtZ.+kPrruq,t%4=."BKVg4b,I61=n 2O54^ lq8"@b:YBAgZhhNF;F_\b$JCB$H[=E@hJc4 ;8Rl5*9ZY%IO2Jh'QB$H_* c'pV-fs>;8Rl5*9s3gB3ZY%)QCIHYEqZkTX)#;+g3]`if7j@ng@WAujp*0cG`TTT% *8Y$s'g5,!-Z1,uSG+DF.@U]_Zn4K9 S ;8Rl5*9ZY%IO2Jh'Q B$Hf'CtZ.,c(G$cn+j;%c'pV-fs>؛ 8rl5*9zy ٪ io2jH'qb $ hf'ctz. ، c'prtf`~> endstream endobj 6 0 obj > endobj 7 0 obj > /XObject > /ExtGState > >> endobj 8 0 obj >جریان H����n�0 ��~ /���%7v��D�E�¤i 4 $)��lj;>�tV$���3�g�3�G��-�@2�)I�>󆜛�8f�J4�.���](4�3�Vd��I�x�U��a��7C*C+2/�� f > stream s4IA>! "M ؛*ddm8xa: ox [!!*& r! (-_ l" pp89 "pbd ؛#RgtD#Rh1M#RCbI&.K'Y%1Nj\ $k fr)B'G0,9e ! `; iWpl`#mqLeKTnnpUpO1O )WPbQ;?,F'KJ4*)l2-ut+37%_.\]8'& P3+hcDR?HEeI7K]FglD-;)nXL NBj3r91]>[;1aWgI[E8(EOmc+hf62Gm-Mmq;Kqlrr=h3?U5.'RSA78I:@PJ=br"@ )GUMPh1*j"FB?Cqehj'7 pTYY4km'K2_!)mO1.h2*)9'Ta'?0>oq_INQj>Ts!$^ fD9#Y >GQ)-F9!NsuSME2'8G*[]Y9F&=!Ejk$1K+]. o8hHZle@sG,egmqJ`i3PH')*-iu)_bnM;ddlp!=LbPqPnh!1#90V)5nPp+V/85,/; !4)M[j>iFp(j"g=!'4oIZ&*W%)t[;jI$L+eHt C_knmFrrC7^D_)i,:I=$C @;1?1+982c56,PWa;s1$[]Hd=Z-mKeMSB:cUmmEnLA:PY4LLQCSu&2dgS:]\>L\kr mV/r/`+MBKo8V:j9[_UiDIP@j)FA1)VbSISq%TIm>kf#"dml: ud'h: sy & \ wf/h. ofoe@60j1sq چگونه می توان ARR (نرخ حسابداری بازده) را محاسبه کرد؟ کارآیی و اثربخشی: رویکرد ما به بازارهای اولیه بازارهای بدون نسخه: چه چیزی هستند و چگونه کار می کنند بهترین 10 جفت ارز فارکس تأثیر بازار سرمایه استراتژی بازاریابی محصول: شواهدی از رابطه بین هزینه های تبلیغاتی و هزینه سرمایه ابزارهای یوروسیستم بررسی کارگزار Hotforex: چرا این بهترین کارگزار برای شما است؟

چگونه می توان اعتماد به نفس را برای پرش به بازار سهام بازیابی کرد

  • 2022-09-20

هنگامی که بازار سهام نامشخص است ، ممکن است از سرمایه گذاری خسته شوید. در اینجا چند نکته برای سرمایه گذاری به آرامی دوباره در سهام آورده شده است.

افشای تبلیغات این مقاله/پست حاوی اشاراتی به محصولات یا خدمات از یک یا چند نفر از تبلیغ کنندگان یا شرکای ما است. ما ممکن است هنگام کلیک بر روی پیوندها به آن محصولات یا خدمات ، جبران خسارت دریافت کنیم

اگر اعتماد به نفس خود را در بورس سهام از دست داده اید - یا به این دلیل که به بازار اعتماد ندارید ، یا توانایی بازی صحیح آن را دارید - راه هایی وجود دارد که می توانید دوباره به آن بپردازید. باید آن را به آرامی مصرف کنید ، اماشما باید در مقطعی دوباره برگردید. و هر چه زودتر انجام دهید ، بهتر می شوید.

مهم نیست که منبع هراس فعلی شما چیست ، مهم است که حداقل برخی از نمونه کارها خود را در بازار سهام داشته باشید.

سهام به دلایل مختلف بالا و پایین می رود. در طولانی مدت ، سهام بهترین محافظت شما در برابر ویرانی تورم است. حتی وقتی شرایط فعلی بازار ضعیف باشد و وال استریت در پایین ترین زمان بسته شود ، خسارات معمولاً کوتاه مدت است. اگر می خواهید بازنشسته شوید ، احتمالاً بدون سرمایه گذاری در سهام به اهداف مالی خود نخواهید رسید.

چقدر سریع اعتماد به نفس خود را به دست می آورید بستگی به این دارد که در وهله اول چه چیزی باعث از دست دادن آن شده اید ، و چندین فرصت وجود دارد:

  • شما در آخرین اسلاید بازار یک ضربه بزرگ گرفتید
  • وقتی بازار کشویی نمی کرد ، ضرر بزرگی گرفتید
  • شما برخی از مشکلات مربوط به مالی یا شغلی را داشتید که هیچ ارتباطی با سرمایه گذاری های شما نداشت ، اما با این وجود شما را محتاطانه کرد
  • سرمایه گذاری های شما برای مدت زمان طولانی در بازار عمل کرده است

اگر دلیل یکی از موارد فوق یا حتی چیز دیگری است ، برخی از این تاکتیک ها را امتحان کنید تا به بازار برگردید.

خیلی به تدریج وارد بازار شوید

یکی از دلایلی که مردم در وهله اول اعتماد به نفس خود را به بازار سهام از دست می دهند ، این است که آنها در جلو فرو می روند. آنها موقعیت های بسیار بزرگی را در بازار به دست می آورند و نتایج به شکلی که انتظار می رود کاملاً بازی نمی کنند. این اشتباهی است که نمی خواهید تکرار کنید.

وانمود کنید که تجربه منفی قبلی خود هرگز اتفاق نیفتاده است ، و شما برای اولین بار شروع به کار می کنید. این بار می خواهید احتیاط بیشتری انجام دهید.

با سرمایه گذاری مقدار کمی ، شاید 10 ٪ از نمونه کارها خود در بازار سهام شروع کنید. از طرف دیگر ، به جای انتقال پول به بازار در بخش ها ، می توانید دلار را از طریق کسر حقوق و دستمزد متوسط هزینه کنید ، به این ترتیب می توانید بقیه نمونه کارها خود را دست نخورده بگذارید.

با هر یک از گزینه ها، ورود مجدد خود را به تدریج آغاز خواهید کرد. این به شما امکان می دهد موقعیت سهام خود را به آرامی ایجاد کنید و به خودتان فرصت دهید تا خود را با سطح بالاتر ریسکی که در حال انجام آن هستید تنظیم کنید.

ایجاد ذخایر نقدی

در حالی که به آرامی موقعیت سهام خود را ایجاد می کنید، می توانید ذخایر نقدی خود را به شدت افزایش دهید. این شما را قادر می سازد به دو هدف دست یابید:

  1. اندازه سبد سرمایه گذاری خود را افزایش دهید، حتی اگر به سرعت سبد سهام خود را ایجاد نکنید.
  2. پول نقد یک سرمایه گذاری جایگزین است، اما سرمایه گذاری بیشتری را در اختیار شما قرار می دهد تا در نهایت در سهام سرمایه گذاری کنید.

خود پول نقد نیز می تواند اعتمادساز باشد. از آنجایی که این یک سرمایه گذاری با ریسک صفر است، می تواند تمایل شما را برای جستجوی پاداش های بالاتری که می تواند با سطوح متوسط ریسک در سهام همراه باشد، افزایش دهد.

سرمایه گذاری در صندوق ها، نه سهام های فردی

شاید دلیل اینکه در آخرین دور سوخته شدید این بود که به شدت روی سهام فردی سرمایه گذاری کردید. برای جلوگیری از این اشتباه در آینده، پول خود را به متخصصان پولی بسپارید.

چه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوق‌های قابل مبادله (ETF) را انتخاب کنید، هر صندوق نشان‌دهنده مجموعه‌ای از سهام است، و حداقل از نظر اعداد ایمنی در مورد سهام وجود دارد.

صندوق های شاخص حتی می توانند ریسک کمتری داشته باشند. علیرغم هیاهویی که پیرامون وجوه مدیریت شده وجود دارد، صندوق های شاخص معمولاً عملکرد بهتری نسبت به وجوه مدیریت شده دارند، به خصوص در بلندمدت.

یکی از دلایل درستی این موضوع این است که وجوه شاخص معمولاً به اندازه وجوه مدیریت شده در بازارهای نزولی سقوط نمی کنند. شما می توانید با از دست ندادن آنچنان در دوران رکود، با صندوق های شاخص درآمد بیشتری کسب کنید.

سرمایه گذاری در بخش های کم ریسک

همه بخش‌های سهام عملکرد یکسانی ندارند، برخی از بخش‌ها در طول بازارهای صعودی عملکرد بهتری نسبت به بازار گسترده‌تر دارند، اما در بازارهای نزولی سقوط می‌کنند. برخی از بخش ها در طول بحران اقتصادی عملکرد بهتری دارند. به عنوان مثال، خرده‌فروشان در طول همه‌گیری ویروس کرونا عملکرد بهتری داشته‌اند، زیرا مردم مواد لازم را ذخیره می‌کنند.

سایر بخش ها تمایل به ثبات بیشتری دارند. سرمایه گذاری در سهام درآمد، سهام رشد و درآمد، یا سهام بلوچیپ پتانسیل رشد را ارائه می دهد - اما بدون ضعف در جنبه های نزولی که بخش های رشد محور دارند.

فراتر از سطح راحتی خود سرمایه گذاری نکنید

اگر بیش از حد به رسانه های مالی توجه کنید، ممکن است متوجه شوید که درصد بیشتری از سبد سرمایه گذاری خود را نسبت به آنچه که با آن راحت هستید، سرمایه گذاری می کنید. به عنوان مثال، اگر در دهه 30 خود هستید، توصیه های رایج کارشناسان صنعت ممکن است به شما دستور دهد که 70٪، 80٪ یا حتی 90٪ از پرتفوی خود را در سهام نگه دارید.

منطقی برای این توصیه ها وجود دارد ، اما ممکن است آنها شخصاً و اهداف مالی شما برای شما خیلی زیاد باشند. مشکلی نیست! اگر با 50 ٪ سهام یا حتی 25 ٪ راحت تر هستید ، این همان چیزی است که باید با آن پیش بروید. شما هرچند کمتر از آن رشد خواهید کرد ، اما خطر کمتری نیز به همراه خواهید داشت.

اگر موقعیت بزرگی را در سهام بدست آورید و دوباره سوخته شوید ، ممکن است یک بار دیگر از بازار خارج شوید - شاید حتی برای خوب.

مهم نیست چه چیزی ، متنوع باشید

شاید بهترین راه برای سهولت ترس از بازگشت به سهام ، تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری خود باشد. ما قبلاً در مورد حفظ تعادل نقدی سالم بحث کرده ایم ، اما شما همچنین می توانید در اوراق بهادار خزانه داری طولانی مدت ، اعتماد به نفس سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REIT) یا حتی در خود املاک و مستغلات سرمایه گذاری کنید.

همه سرمایه گذاری های جایگزین را برای سهام ارائه می دهند و شما را از "داشتن همه تخم های خود در یک سبد" باز می دارد. یک نمونه کارها متنوع می تواند خطر را گسترش دهد و شما را از داشتن موقعیت بزرگتر در سهام نسبت به داشتن راحت باز می دارد.

این نمونه کارها باید موقعیت قابل توجهی در سهام داشته باشد ، اما می توانید آن را با سایر سرمایه گذاری ها متعادل کنید. این استراتژی ممکن است برخی از تردیدها را از تصمیم گیری برای بازگشت به بازار سهام خارج کند.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.