آخرین اخبار

;8Rl5*9ZY0 ;8Rl5*9ZY%IO2Jh&LZY%EsgGWm$ZL_X>C'pv-fsc_/n+j ؛ ٪ c'3:+is g)! b*g "&: h/*/@) j (hx & r_1 $ m59] 'li & 2#S.'d4$;##SU.Xr&$:H!%BZY%IO2Jh'QB$Hf'Cr^pr 2m-J'fs>;8Rl5*9ZY%ILjUAfTZY%IO2Jh'Qs46Z7ZY%I9Smo*jq`r[_UAjlGdc),@ r(dtSrHZ[Q+C.d/[3V^508hT0!MPC(r9/0*q47Nc-l0Gp!&4EQn[ddsnfC5 %a#j;$CuV(N E&?Eio4Fa0%;`3;X,`-M\ 7)2@?lnj/fTGK+7d*F g\lN`^1HltS*%C2>P! 'i0m#3oj#gjB6h%Z"%ccZ5SK#WgersRS)"TT4BLl557CS7( o[r_JI^@,$WN!'5?OC1(&+[1+b5.CBc^-c5-'b%NOgMQXCD=_-)\s$3Z8Z10!X3Om k2* >ETm+6aA-cK^.Zes)RJ (%u7:8@)pQRl5*9ZY%IO2Jh'Q'27)cB$Hf'CtZ.,c'pV-fs>؛ 8rl5*9zy ٪ io2jie؟n+j ؛ ٪ b] b! db $ po-q1yb \ qpgqmo ، mfup ؛*c1: 97 [bp#m4tAZ($5a#[P1UtKOPD8qd l0nXkp)hM&DN\M#RIRUORUNgGWm$ZY%IO2Jh'QB$Hf'CtZ., c'pV-fs7qrc'pUlCqSH-B$Hf'CtZ.+kPrruq,t%4=."BKVg4b,I61=n 2O54^ lq8"@b:YBAgZhhNF;F_\b$JCB$H[=E@hJc4 ;8Rl5*9ZY%IO2Jh'QB$H_* c'pV-fs>;8Rl5*9s3gB3ZY%)QCIHYEqZkTX)#;+g3]`if7j@ng@WAujp*0cG`TTT% *8Y$s'g5,!-Z1,uSG+DF.@U]_Zn4K9 S ;8Rl5*9ZY%IO2Jh'Q B$Hf'CtZ.,c(G$cn+j;%c'pV-fs>؛ 8rl5*9zy ٪ io2jH'qb $ hf'ctz. ، c'prtf`~> endstream endobj 6 0 obj > endobj 7 0 obj > /XObject > /ExtGState > >> endobj 8 0 obj >جریان H����n�0 ��~ /���%7v��D�E�¤i 4 $)��lj;>�tV$���3�g�3�G��-�@2�)I�>󆜛�8f�J4�.���](4�3�Vd��I�x�U��a��7C*C+2/�� f > stream s4IA>! "M ؛*ddm8xa: ox [!!*& r! (-_ l" pp89 "pbd ؛#RgtD#Rh1M#RCbI&.K'Y%1Nj\ $k fr)B'G0,9e ! `; iWpl`#mqLeKTnnpUpO1O )WPbQ;?,F'KJ4*)l2-ut+37%_.\]8'& P3+hcDR?HEeI7K]FglD-;)nXL NBj3r91]>[;1aWgI[E8(EOmc+hf62Gm-Mmq;Kqlrr=h3?U5.'RSA78I:@PJ=br"@ )GUMPh1*j"FB?Cqehj'7 pTYY4km'K2_!)mO1.h2*)9'Ta'?0>oq_INQj>Ts!$^ fD9#Y >GQ)-F9!NsuSME2'8G*[]Y9F&=!Ejk$1K+]. o8hHZle@sG,egmqJ`i3PH')*-iu)_bnM;ddlp!=LbPqPnh!1#90V)5nPp+V/85,/; !4)M[j>iFp(j"g=!'4oIZ&*W%)t[;jI$L+eHt C_knmFrrC7^D_)i,:I=$C @;1?1+982c56,PWa;s1$[]Hd=Z-mKeMSB:cUmmEnLA:PY4LLQCSu&2dgS:]\>L\kr mV/r/`+MBKo8V:j9[_UiDIP@j)FA1)VbSISq%TIm>kf#"dml: ud'h: sy & \ wf/h. ofoe@60j1sq">;8Rl5*9ZY%IO 2Jh'QB$Hf'CtZ.,`%Bn\>%1#H8*7/tO+gYb],/_]2JiEAn+j;%c'pV-k8LM*0:fc5 -^!b+1$G'@qVGVO2Bh6k5Scu/PZ#M^:!Ve-k!,52H%SNUlfrq&e0 ;8Rl5*9ZY%IO2Jh'QB$Hf'Col cUlFt^lFNjjB;91m3j&;UG.*O$ AoJ+hX5F4\HXmc,o1nUQe#p* Si\\WLbP'-L9ba3^eqn=&`LPke8&g-;)a rrCIc9S_OLDCsoMAVlH*3eD\O+OK$Wbfqb'>KIf%0"#@82fTn'H[jq%+\;HL&'D"d 9kVR/I'^A/m ;8Rl5*9ZY%IO2Jh'QB$Hf'CtZ., c'pV-fs>;8Rl5*9ZY0 ;8Rl5*9ZY%IO2Jh&LZY%EsgGWm$ZL_X>C'pv-fsc_/n+j ؛ ٪ c'3:+is g)! b*g "&: h/*/@) j (hx & r_1 $ m59] 'li & 2#S.'d4$;##SU.Xr&$:H!%BZY%IO2Jh'QB$Hf'Cr^pr 2m-J'fs>;8Rl5*9ZY%ILjUAfTZY%IO2Jh'Qs46Z7ZY%I9Smo*jq`r[_UAjlGdc),@ r(dtSrHZ[Q+C.d/[3V^508hT0!MPC(r9/0*q47Nc-l0Gp!&4EQn[ddsnfC5 %a#j;$CuV(N E&?Eio4Fa0%;`3;X,`-M\ 7)2@?lnj/fTGK+7d*F g\lN`^1HltS*%C2>P! 'i0m#3oj#gjB6h%Z"%ccZ5SK#WgersRS)"TT4BLl557CS7( o[r_JI^@,$WN!'5?OC1(&+[1+b5.CBc^-c5-'b%NOgMQXCD=_-)\s$3Z8Z10!X3Om k2* >ETm+6aA-cK^.Zes)RJ (%u7:8@)pQRl5*9ZY%IO2Jh'Q'27)cB$Hf'CtZ.,c'pV-fs>؛ 8rl5*9zy ٪ io2jie؟n+j ؛ ٪ b] b! db $ po-q1yb \ qpgqmo ، mfup ؛*c1: 97 [bp#m4tAZ($5a#[P1UtKOPD8qd l0nXkp)hM&DN\M#RIRUORUNgGWm$ZY%IO2Jh'QB$Hf'CtZ., c'pV-fs7qrc'pUlCqSH-B$Hf'CtZ.+kPrruq,t%4=."BKVg4b,I61=n 2O54^ lq8"@b:YBAgZhhNF;F_\b$JCB$H[=E@hJc4 ;8Rl5*9ZY%IO2Jh'QB$H_* c'pV-fs>;8Rl5*9s3gB3ZY%)QCIHYEqZkTX)#;+g3]`if7j@ng@WAujp*0cG`TTT% *8Y$s'g5,!-Z1,uSG+DF.@U]_Zn4K9 S ;8Rl5*9ZY%IO2Jh'Q B$Hf'CtZ.,c(G$cn+j;%c'pV-fs>؛ 8rl5*9zy ٪ io2jH'qb $ hf'ctz. ، c'prtf`~> endstream endobj 6 0 obj > endobj 7 0 obj > /XObject > /ExtGState > >> endobj 8 0 obj >جریان H����n�0 ��~ /���%7v��D�E�¤i 4 $)��lj;>�tV$���3�g�3�G��-�@2�)I�>󆜛�8f�J4�.���](4�3�Vd��I�x�U��a��7C*C+2/�� f > stream s4IA>! "M ؛*ddm8xa: ox [!!*& r! (-_ l" pp89 "pbd ؛#RgtD#Rh1M#RCbI&.K'Y%1Nj\ $k fr)B'G0,9e ! `; iWpl`#mqLeKTnnpUpO1O )WPbQ;?,F'KJ4*)l2-ut+37%_.\]8'& P3+hcDR?HEeI7K]FglD-;)nXL NBj3r91]>[;1aWgI[E8(EOmc+hf62Gm-Mmq;Kqlrr=h3?U5.'RSA78I:@PJ=br"@ )GUMPh1*j"FB?Cqehj'7 pTYY4km'K2_!)mO1.h2*)9'Ta'?0>oq_INQj>Ts!$^ fD9#Y >GQ)-F9!NsuSME2'8G*[]Y9F&=!Ejk$1K+]. o8hHZle@sG,egmqJ`i3PH')*-iu)_bnM;ddlp!=LbPqPnh!1#90V)5nPp+V/85,/; !4)M[j>iFp(j"g=!'4oIZ&*W%)t[;jI$L+eHt C_knmFrrC7^D_)i,:I=$C @;1?1+982c56,PWa;s1$[]Hd=Z-mKeMSB:cUmmEnLA:PY4LLQCSu&2dgS:]\>L\kr mV/r/`+MBKo8V:j9[_UiDIP@j)FA1)VbSISq%TIm>kf#"dml: ud'h: sy & \ wf/h. ofoe@60j1sq پیش بینی قیمت یونی 2025-2030-این 7 کریپتو قرار است 25 برابر سریعتر جمع شوند چگونه می توان اعتماد به نفس را برای پرش به بازار سهام بازیابی کرد تجزیه و تحلیل قیمت طلا: چین دارایی های طلا ، مقاومت در برابر آزمایش طلا را افزایش می دهد آیا Bereal امن است؟ تکنیک های تحلیل حجمی کابل در مقابل پخش جریانی در مقابل ماهواره: کدام یک برای ارائه کانال های مورد نظر شما بهتر است؟ بول و خرس بازارهای زنده: امسال انتظار بسیاری از دندان ها را دارید

حقیقت در مورد گزینه های باینری - آیا قمار می کنید؟

  • 2022-09-23

the truth about binary options

اولین باری که در مورد گزینه های باینری شنیدم ، بسیار هیجان زده شدم.

به نظر می رسید آنقدر آسان است که من از حقیقت در مورد گزینه های باینری و عذاب ناشی از آن که بعد از وسواس در آن ، غافل شدم.

بسیاری از کارگزاران آن را تبلیغ کردند که گویی این یک پیروزی بسیار ساده و مطمئناً است - تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که اکثریت افرادی را که کلیک می کنند دنبال کنید و پول آسان خواهید گرفت و اگر این مطلب را می خوانید ، باید بسیار کنجکاو باشید.

به نظر می رسد آسان است؟اوه اما این بیش از این است

بسیاری از پرچم های قرمز در پشت مکانیک وجود دارد ، اما اول از همه ، اجازه دهید من شما را در این مورد خلاصه کنم ...

گزینه های باینری چیست؟- معرفی سریع من.

binary options influece

چه می شود اگر می توانید فارکس را بدون مطالعه چیزی انجام دهید؟

این چیزی است که گزینه های باینری در مورد آن است.

همه می دانند که اگر بتوانید هنر تجارت فارکس را تسلط دهید ، می توانید میلیون ها نفر را بسازید اما برای اینکه این کار را انجام دهید ، باید دانش گسترده ای در مورد نحوه عملکرد بازار به منظور به حداقل رساندن خطرات و افزایش سود خود داشته باشید.

مشکل این است که مطالعه آن خیلی طولانی طول می کشد.

کارگاه های آموزشی هزاران دلار هزینه دارند و دانشگاه ها اگر مدرک تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری را کسب می کنید ، این موضوع را برای چندین ترم پوشش می دهد ، بنابراین این چیزی نیست که همه بتوانند به دنبال آن و راه حل باشند؟آسانفقط استادان را دنبال کنید.

می بینید ، در گزینه های باینری به هیچ وجه به دانش احتیاج نداریم.

تمام کاری که شما باید انجام دهید اینست که اکثریت افرادی را که یا با آنها تماس می گیرند یا قرار می دهند دنبال کنید و اگر با شرایط ناآشنا هستید ، معمولاً در صورت افزایش ارز روی تماس کلیک می کنیم یا در صورت کاهش آن قرار می دهیم.

هزاران نفر هستند که در آن سکوی گزینه های باینری خاص قرار دارند و می بینید که چند درصد با تماس و چند درصد برعکس را انتخاب کرده اند. فقط ببینید که چند نفر چه چیزی را انتخاب می کنند و شما فقط در جمع می پیوندید.

چه چیزی ممکن است درست پیش برود؟و نکته بعدی که ممکن است فکر کنید ، "اگر من اشتباه می کنم ، این 10،000 نفر که رای داده اند ، همه پول خود را نیز از دست می دهند ، بنابراین من مطمئن هستم که می توانم راحت برنده شوم!"

بسیاری از چیزها می توانند اشتباه پیش بروند و قبل از اینکه بپرسید ، بگذارید توضیح دهم که چرا ...

پرچم های قرمز - چیزهایی که باید مراقب باشید

گزینه های باینری ممکن است در همه جا "سرمایه گذاری مناسب برای هر کسی" تبلیغ شود.

قطعاً اینگونه نیست و به همین دلیل است ...

پرچم قرمز شماره 1 - شما کاملاً قمار هستید

binary options is gambling

از آنجا که شما نمی توانید هر چیزی را در مورد آن کنترل کنید ، فکر نمی کنید اساساً قمار می کنید؟

هیچ راهی برای کنترل هر چیزی در سیستم وجود ندارد ، تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که فقط اکثریت افرادی را که رأی می دهند یا قرار می دهند دنبال کنید.

اما حتی این ، شما هنوز هم می توانید آن را از دست دهید و به همین ترتیب هزاران نفر که به همان پاسخ شما رای داده اند.

شما هیچ راهی برای دانستن جواب باقی نخواهید داشت و حتی اگر با اکثریت بروید ، باز هم از دست خواهید داد - بالا یا پایین ، این یک بازی احتمال است.

پرچم قرمز شماره 2 - پرداخت های نامتعادل

به نظر می رسد که قمار کافی نیست ، تصور کنید که بازده صد درصدی سود خود را دریافت نکنید.

binary options payout

پرداخت اساساً بازده سرمایه گذاری شما است. وقتی قمار می کنید ، همیشه دو برابر بیشتر از مبلغ خود را می گیرید ، درست است؟

گزینه های باینری به این ترتیب کار نمی کنند.

به جای اینکه دو بار مبلغ بازده را بدست آورید ، سرمایه گذاری اولیه خود را که به علاوه درصدی از آن قرار داده اید ، پس می گیرید و به این پرداخت پرداخت می شود.

شما در کل پرداخت های مختلفی دریافت خواهید کرد ، برخی از سیستم عامل ها 60 ٪ یا 75 ٪ به شما می دهند در حالی که برخی می توانند به 90 ٪ برسند اما هرگز صد درصد نیستند ، بنابراین با توجه به میزان ریسکی که ما می گیریم واقعاً عادلانه نیست.

اما با فرض اینکه از دست می دهید ، آنها صد درصد پول شما را می گیرند. در مورد مزیت ناعادلانه صحبت کنید. با این سرعت ، شما با پوکر خیلی بهتر هستید.

پرچم قرمز شماره 3 - هیچ استراتژی برای پیروزی وجود ندارد

از آنجا که همه چیز در مورد کلیک بر روی بله یا خیر است ، ما نمی توانیم از هیچ استراتژی استفاده کنیم.

این یک مشکل بزرگ است زیرا از آنجا که ما فقط اکثریت افرادی را که کلیک می کنند دنبال می کنیم ، ما غیر از این چیز دیگری نمی دانیم.

این یک مشکل بزرگ است زیرا ما هرگز نمی توانیم مدیریت ریسک مناسب را به حداقل برسانیم تا ضررهای خود را به حداقل برسانیم و این دقیقاً همان کاری است که آنها می خواستند انجام دهیم.

از کجا می دانم این را می پرسم؟این به این دلیل است که ...

پرچم قرمز شماره 4 - تقلب شده است!

اینگونه است که کارگزاران گزینه های باینری بیشترین سود را کسب می کنند.

آنها می دانند که شما بر روی غرایز خود عمل می کنید که باعث می شود شما یک آسیب پذیرتر باشد و سپس آنها را به سمت انتخاب پاسخ اشتباه با ایجاد تأثیر اکثریت سوق می دهند ، بنابراین هرگز نمی دانید.

و درست وقتی می خواهید برنده شوید ، هنوز هم از دست خواهید داد زیرا آنها نسبت برد-از دست دادن را کنترل می کنند!

در طی مصاحبه نشتی وجود داشت که یک کارمند اعتراف کرد که سازمان وی هر بار که کاربر معامله می کند ضرر و زیان را تضمین می کند تا بتواند درآمد بیشتری کسب کند ، مانند نحوه کنترل کازینوها رولت های خود.

این کاملاً امکان پذیر است زیرا این بستر شخصی آنها برای شروع و قبل از شروع درخواست ...

Red Flag #5 – Very Few Brokers are Actually RegulatedFBI is uncovering frauds

اگرچه چندین سال از شروع گزینه های باینری می گذرد ، اما حقیقت واقعی این است که به بسیاری از کارگزاران نمی توان اعتماد کرد زیرا بسیاری از آنها تنظیم نمی شوند.

آنها بسیار مستعد تقلب هستند زیرا توسط بسیاری از تنظیم کننده ها ممنوع است زیرا به عنوان قمار به جای نوعی سرمایه گذاری به نظر می رسد و پس از ذکر نکاتی که قبلاً نوشتم ، دشوار است که استدلال کنید وقتی واقعیت ها در مقابل چشمان شما هستند.

به همین دلیل ، بسیاری از کارگزاران از این فرصت استفاده می کنند تا از افراد بی گناه که تازه در کل گزینه های باینری هستند ، استفاده کنند ، به همین دلیل است که من در این موضوع خاص می نویسم ، زیرا من نیز چند صدها دلار از من فریب خورده و سوزانده امخود

در واقع تعداد افرادی که کلاهبرداری شده اند ، بسیار مورد توجه FBI هستند و آنها در حال تحقیق در مورد کلاهبرداری گزینه های باینری در سراسر جهان هستند.

چند کشور یعنی فرانسه ، بلژیک و اسرائیل حتی اقدامات اضافی را برای ممنوعیت گزینه های باینری کاملاً به این دلیل که بدیهی است نوعی قمار هستند ، انجام داده اند.

بنابراین ، هنوز هم علاقه مند به این خطر هستید؟

پرچم قرمز شماره 6 - خیلی سریع برای پیش بینی!

در معاملات واقعی ، ماه ها برای مطالعه یک روند طول می کشد اما در گزینه های باینری ، پیش بینی هر چیزی بسیار دشوار می شود زیرا خیلی سریع قدم می زند.

binary options short expiration date

مدت زمان گزینه های باینری بین 60 ثانیه تا 24 ساعت متغیر است و زمانی که مدت زمان بسیار کوتاه است ، دارایی ها در جهت های تصادفی حرکت می کنند و هر تکنیک سرمایه گذاری را کاملاً بی فایده می کنند.

اگر می خواهید برنده شوید ، تنها راه این است که این کار را به سختی انجام دهید که با به روز ماندن با داده های فنی از طریق نمودار خواندن ، شاخص های فنی ، محاسبات آمار و بسیاری موارد دیگر ، اما از آنجا که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم ، شانس شما برای برنده شدنهمه به شانس خالص می رسند.

پرچم قرمز شماره 7 - اوه ، پس حرام!

حرام فقط در مورد غذا اعمال نمی شود ، بلکه برای مشاغل نیز هست.

من فقط مجبور شدم این موضوع را اضافه کنم زیرا از تعدادی از مسلمانان سؤال می کردم و از من پرسیدند که آیا گزینه های باینری حرام است یا خیر.

قمار یا هرگونه اقدامات سرمایه گذاری پول بدون آنکه بدانیم بازده قطعی خواهیم گرفت ، یا حتی در مورد هرگونه سرمایه گذاری که می خواهید انجام دهید ، حرام محسوب می شود.

و بعد از اینکه حقایق را زودتر کشیدیم ، می دانیم که این چیزی بیش از قمار است - این بسیار بدتر از این است که برخی از شرکت های کلاهبرداری باعث می شوند که شما را به هدف خود از دست بدهند ، بنابراین من حدس می زنم که من تقریباً به این سوال پاسخ داده ام.

اوه ، اما من هنوز هم علاقه مندم!

اگر می خواهید این کار را انجام دهید ، آن را ایمن انجام دهید.

من نوع شخصی هستم که اگر به اندازه کافی کنجکاو باشم علیرغم واقعیت های منفی در مقابل چشمانم ، همه چیز را بیرون می کشم (به همین دلیل من خودم گزینه های باینری را امتحان کردم) و اگر مثل من باشید ، من هستممطمئناً شما در حال مرگ هستید تا هنوز هم این کار را انجام دهید.

اگر اینطور است، ممکن است بخواهید با پیوستن به پلتفرم مناسب بیشتر مراقب باشید.

گزینه های باینری به اندازه کافی خطرناک هستند، شما نمی خواهید پول خود را در یک پلت فرم جعلی ساخته شده توسط متخصصان اینترنت که روزی با پول شما فرار می کنند، از دست بدهید؟

در اینجا لیستی از کارگزاران باینری آپشن های قانونی وجود دارد که مایلید خودتان آنها را شروع کرده و تجربه کنید.

همیشه قبل از خرج کردن یک سکه برای هر برنامه آنلاین، ابتدا حساب آزمایشی را امتحان کنید.

یک راه بهتر وجود دارد

آیا می خواهید از طریق آمازون درآمد کسب کنید؟

اگر به دنبال راهی برای کسب درآمد آنلاین هستید، راه بسیار قانونی‌تری که می‌توانید دنبال کنید بازاریابی وابسته است.

این اساسا راهی برای کسب درآمد آنلاین به طور قانونی از طریق فروش چیزهای دیگران است و بهترین برنامه با بهترین درس هایی که می توانم توصیه کنم، Wealthy Affiliate است.

Wealthy Affiliate Affiliate Marketing

این ساده ترین راه برای شروع کسب درآمد آنلاین است زیرا مجبور نیستید کار سخت ایجاد محصولات خود را انجام دهید.

شما فقط از محصولات آماده ای که در حال حاضر وجود دارد استفاده می کنید.

آیا شما علاقه دارید؟عالی!

تنها کاری که باید انجام دهید این است که جایگاه خود را پیدا کنید، یک وبلاگ در مورد آن بسازید، یاد بگیرید که چگونه افراد را به سایت خود جذب کنید و زمانی که بازدیدکنندگان هزینه می کنند، کمیسیون دریافت خواهید کرد.

این همان نحوه ساختن همین وبلاگی است که شما در حال خواندن آن هستید و به شما کمک می کند تا دنیای آنلاین را بیشتر درک کنید، برای مبتدیان و کسانی که در ساختن یک کسب و کار آنلاین جدی هستند عالی است و در مقایسه با گزینه های باینری، خطری در آن وجود ندارد.

حرف آخر من

Binary Options یک کلاهبرداری است زیرا صرفا یک بازی قمار است و شما هیچ کنترلی روی آن ندارید.

بسیاری از کارگزاران کلاهبردار هستند، نسبت برد به باخت را دستکاری می کنند تا درآمد بیشتری کسب کنند، و حتی اگر برنده شوید، باز هم احتمال باخت زیادی دارید، به همین دلیل است که برخی کشورها تا آنجا پیش می روند که کل چیز را ممنوع می کنند.

اگر اهل قمار هستید، با پوکر یا رولت خیلی بهتر هستید. حداقل دو برابر بیشتر از چیزی که می گذارید درآمد خواهید داشت.

از خواندن متشکریم و طبق معمول اگر در مورد گزینه‌های باینری سؤالی دارید، آن‌ها را در زیر رها کنید و من با خوشحالی پاسخ خواهم داد. به سلامتی!

من قبلاً از گزینه های باینری نشنیده ام. بعد از خواندن بررسی شما محتاط بوده ام. به راستی ، بسیاری از افراد بی گناه از چنین کلاهبرداری تقلب می کنند. من فکر می کنم سیاست بازار سهم نوعی قمار است. و قمار در اسلام کاملاً ممنوع است. زیرا زندگی ما را در پریشانی فراوان قرار می دهد. من با شما موافقم که به مراتب بهتر است در بازاریابی وابسته و کسب درآمد صادقانه با یک کار سخت کار کنیم. با تشکر صمیمانه برای چنین بررسی ارزشمندی که برای افزایش آگاهی مفید است.

خوشحالم که مقاله را مفید پیدا کردید ، rgpratap. به سلامتی

در واقع خواندن این مقاله عالی است. هنگامی که من برای اولین بار از گزینه های باینری می دانستم ، فکر می کردم راهی برای رونق مالی است ، با وعده های عظیم ثروت در تبلیغی که دیدم جعلی است. من می توانم آن را قمار خواندم. بله ، بسیاری از کارگزاران کلاهبرداری می کنند و چیزهایی را که برنده شدن به دست می آید دستکاری می کنند. من در واقع برخی از این موارد را از دست می دهم ، و نمی توانم آن را به کسی توصیه کنم. اگر آنها به هشدار توجه می کنند. اما این مقاله برای تصمیم گیری بسیار مفید است.

خوشحالم که ما در همان قایق Topazdude هستیم!

برای من ، فکر می کنم گزینه باینری همه چیز در مورد قمار است. اگرچه ، بسیاری از مردم نمی خواهند با این واقعیت موافق باشند. بله ، این نیز درست است که پرداخت عدم تعادل یک چیز دیگر نیست. با تشکر از شما برای اشاره به جنبه تقلب در آن و بسیاری از پرچم های قرمز دیگر. در حقیقت ، گزینه باینری راهی برای کسب درآمد نیست. تجربه شخصی من با گزینه های باینری و تجارت به طور کلی بسیار وحشتناک بوده است.

با این حال ، شما با اشاره به سازنده پول واقعی معامله ، که وابسته ثروتمند من است ، خوب عمل کرده اید. از آنجا که من به جامعه وابسته ثروتمند پیوستم و به عضویت حق بیمه ارتقاء یافتم ، پتانسیل درآمد آنلاین من واقعاً به صورت تصاعدی بالا رفته است. دوباره متشکرم

عالی برای شنیدن این chidiking!

این بدیهی است که گزینه معاملاتی خوبی نیست ، من در مورد Tradorax نیز بسیار شنیده ام. آنها در مقایسه با بسیاری از سیستم عامل ها ، دارایی بسیار خوبی دارند و پرداخت آنها نیز بسیار رقابتی است. پلتفرم آنها بسیار آسان است و یک رابط کاربری تمیز دارد که برای معامله گران مبتدی یا پیشرفته مناسب است ، فقط می خواهید بدانید که آیا دیدگاه مشابهی دارید یا خیر.

آیا Tradorax یک بستر گزینه های باینری یا تجارت سهام است؟

من در اوایل سال 2018 با گزینه باینری آشنا شدم که علاقه من به استاد بودن در فارکس زیاد بود. من شروع به استفاده از این سکو کردم و طولی نکشید که وقتی جمعیت را دنبال کردم ، درآمد کمی را دیدم. سه ماه از تجارت ، من توانستم از 30 دلار اولیه حدود 900 دلار جمع کنم. بدترین اتفاق افتاد که من یک روز جمعیت را دنبال کردم و قبل از اینکه بتوانم بگویم جک ، تمام پول خود را از دست دادم. از آن روز ، من از گزینه باینری ماندم.

متأسفم که شنیدم که سامی ، من نیز طعمه افتاده ام و هزاران دلار از دست دادم به این امید که سرانجام یک فروش ممکن است بازگردد. اینطور نیست

بله گزینه باینری یک کلاهبرداری است من نوعی از افراد هستم که دوست دارم قبل از پیوستن به هر چیز به صورت آنلاین ، وقتی در مورد گزینه باینری شنیدم ، تحقیق در مورد آن انجام دهم برخی از کارگزاران تنظیم شده به من اجازه می دهند نسخه ی نمایشی را انجام دهم و من حفظ خواهم کردبرنده شدن در نسخه ی نمایشی به محض واریز به حساب واقعی ، من شروع به ضرر می کنم ، بسیاری از کارگزاران را امتحان کردم و تمام نتیجه همان چیزی است که من می گیرم اما همانطور که شما آنها را کلاهبرداری می نامم ، من کاملاً با شما موافقم اما تنها تجارت آنلاین قانونی که درباره آن می دانموبلاگ نویسی و وابسته است.

متأسفم که می شنوم که Boluwagg ، از آنجا که آنها احتمال عدم موفقیت و موفقیت شما را کنترل می کنند ، احتمال دارد که آنها هرگز پول خود را برای شما آزاد نکنند ، بنابراین همه امیدها و آرزوهای ما وجود دارد.

وای از آنجا که من شروع به خواندن در مورد چگونگی تبلیغ آن به عنوان یک استراتژی بسیار ساده برای کسب درآمد کردم ، دیدم که به عنوان اولین پرچم قرمز ، می بینید که من واقعاً به هیچ چیز خوبی که آسان می آید اعتقاد ندارم و وقتی همه چیز به آسانی تبلیغ می شود، من می دانم که چیزی است که آنها مخفی می شوند که متأسفانه شما فقط بعد از اینکه قدم مرتکب شده اید ، فقط با آنها آشنا می شوید.

با تشکر از بررسی دقیق و صادقانه ، پرچم های قرمز واقعاً سخت نیست

چیزهای خوب هرگز آسان نمی شوند ، من کاملاً با شما در مورد آن موافقم. از بازخورد مهربان قدردانی کنید

به نظر می رسد بیش از هر چیز دیگری مانند یک کازینو آنلاین است که به نفع کارگزاران است. ناراحت کننده است که افراد مظنون زیادی به دنبال انجام این بازی خطرناک خواهند بود. در حالی که قمار در این بازی به اندازه کافی بد است ، واقعیت این است که شما حتی نمی توانید بازده کامل سرمایه گذاری را در هر زمان مشاهده کنید. که واقعاً می وزد

خوب گفت تاد ، افسردگی اینطور نیست.

بررسی عالیاین آموزنده بود و من در مورد کارگزاران و تاکتیک های آنها مواردی آموختم. من قمار نمی کنم ، بنابراین سرمایه گذاری برای من تقریباً مانند همان احساس می کند. خوب است که شما پرچم های قرمز هشدارها را برای سرمایه گذاران بالقوه قرار دهید. من همیشه فکر می کردم اگر می خواهید هر یک از پول خود را در آن سرمایه گذاری کنید ، هرچه بیشتر تحقیق در مورد چیزی انجام دهید.

قطعاً اسکول ، از بازخورد قدردانی کنید!

در مرحله اول ، من می خواهم از شما بخاطر اینکه وقت خود را برای مرور این گزینه باینری انجام دهید ، تقدیر کنم. برای من ، من به دلیل یکی از دلایلی که در اینجا ذکر کرده اید که پرداخت نامتعادل است ، با قمار بهتر از انجام این گزینه باینری هستم. به اندازه کافی آزار دهنده است که سیستم بسیار غیرقابل پیش بینی است و با این وجود شما برنده می شوید و آنها از این که شما نیز به شما حق داده اند ، امتناع می ورزند. این به اندازه کافی خوب نیست

من قمار می خواهم به مراتب بهتر از گزینه های باینری باشد زیرا حداقل شما می توانید نتیجه را حتی با کمی کمی ، سیی کنترل کنید.

من موافقم که 100 ٪ کلاهبرداری است. هنگامی که من در سال 2014 شروع کردم تا درآمد منفعل را بدست آورم و در مورد گزینه های باینری آنلاین پیدا کردم ... به نظر می رسد بسیار آسان است!

بله آسان برای از دست دادن پول! من در ابتدا پیروز شدم اما از خسارات شروع شده و به خودم می گویم. من آن را چرخانده ام. پس از 6 ماه ضرر مداوم و تحقیق در مورد آنلاین ، فهمیدم که کارگزار شماره ها را دستکاری می کند تا از دست بدهید!

اینترنت باید گزینه های باینری را ممنوع کند

با عرض پوزش از شنیدن این تارون ، اما حداقل ما می دانیم که دیگر وقت خود را در گزینه های باینری تلف نمی کنیم. این اتلاف وقت است و هیچ سیستمی در آن وجود ندارد.

من معتقدم که تعداد کمی از بازی سهام معاملاتی نسبت به کارگزاران سهام و به دور از معامله گران متعادل است. من هرگز این تجارت گزینه های باینری را امتحان نکرده ام و به لطف مقاله شما که هرگز نخواهم داشت. احتمالاً پول زیادی برای من پس انداز کرده اید. من از شما بابت آن متشکرم. من در گذشته پول خود را از دست داده ام و سعی می کنم گزینه های عادی را انجام دهم و دیگر هرگز این کار را نخواهم کرد.

خوشحالم که شما توانستید پول خود را پس انداز کنید ، امیدوارم که افراد بیشتری بدانند که گزینه های باینری کلاهبرداری است و اصلاً مشروع نیست.

سلام در آنجا ، من اهل یونان هستم و می خواهم به شما بگویم که در دهه 80 بسیاری از مردم از این قمار پول زیادی کسب کردند. البته بسیاری از ثروت های خود را از دست داده اند. همانطور که می گویید ، باید بدانید که چه کاری انجام می دهید. برای من بسیار پیچیده به نظر می رسد. به نظر من خیلی خطرناک است. آیا واقعاً در این زمینه پول سرمایه گذاری کرده اید؟من ترجیح می دهم این یک راه امن تر و پربارتر باشد.

از اطلاعات شما بسیار سپاسگزارم

من کریستینا را انجام دادم و تعجب می کردم که چرا هرگز یک درصد را پس ندادم. معلوم می شود که آنها احتمال را کنترل می کنند و به همین دلیل است که شما از دست می دهید.

توصیه نمی شود فقط هر فرصت تجاری را به دلیل کلاهبرداری در آغوش بگیرید ، به من اعتماد کنید. همیشه خوب است که با کارگزار با استفاده از یک قیمت شفاف ، اعدام های تجاری سریع و قابل اعتماد تجارت کنید.

خوب است بدانید که کالینز ، متشکرم

هنوز هم می توانید پول خود را از سیستم برگردانید. گزینه باینری خوب است اما فعالیتهای کلاهبرداری زیادی از طریق این سکو انجام می شود. من مبلغ زیادی را به کلاهبرداری باینری از دست دادم اما توانستم تمام پولم را پس بگیرم. با تشکر از WealthRecovery94@gmail. com

این واقعاً من را از بین می برد ، من دو بار کلاهبرداری کردم و نمی توانم به کسی بگویم ، این دو گزینه باینری پنج ستاره در سایت ها و وبلاگ های مختلف دارای امتیاز هستند ، بسیاری از این کارگزاران با فکر کردن این معامله گران با این کارگران متناسب با معامله گران هستند. از جایی که در آن سرمایه گذاری می کنید مراقب باشید و اگر پول خود را از دست دادید ، ابتدا نتوانستم به فروشندگان آنها برسم و نتوانستم به حساب خود بپردازم ، من در یک بانک کار کردم ، حداقل با دانش من در مورد بانکداری و ارزش های پولی باید من را نجات می داداما این مانع از این شد که پس انداز و وام زندگی خود را وارد این کار کنم ، من شغل خود را از دست دادم و برای راه های مختلفی برای بازگرداندن وجوه خود مرتب کردم ، به CYSEC ، شرکت های کارت اعتباری ، وام دهندگان من ، شرکت های بازیابی وجوه و سایر موارد مرتب شدمراهی برای بازگرداندن وجوهم ، اما هنوز هم نتوانستم آن را بدست آورم ، تصمیم گرفتم که رها شوم و حرکت کنم ، تا اینکه با یک تحلیلگر امور مالی آشنا شدم که من را به riotberdback@tuta. io معرفی کرد ، او واقعاً حرفه ای و بسیار مفید بودهفته ها ، من نتوانستم دستاوردهای خود را بدست آورم ، اما او توانست به آنها هک کند تا به من اجازه دهد تا وجوه سرمایه گذاری شده خود را پس بگیرم ، این واقعاً به من کمک می کند زندگی خود را دوباره کنار هم بگذارم ، زیرا هزینه آن چیست ، این ارزش هر ارزش را داشت ،مطمئناً این می تواند به کسی در اینجا نیز کمک کند. شما می توانید بعداً از من تشکر کنید. بودجه بیشتری برای از دست دادن! من امیدوارم که این پست بتواند تسکین یابد و امیدوار باشد تا مردمی را در آنجا قرار دهد.

سلام RIAZ مقاله خوب در مورد گزینه های باینری بله من یکی از آنها که از پول من کلاهبرداری کرده است ، فقط می خواهم از شما سوالی بپرسم آیا تا به حال گله ای از بیل فیشر در billexperttrade@gmail. com در اینترنت وجود داردکمک به مردم برای رسیدن به بودجه می خواهد خوراک شما را پس بگیرد

من قبلاً هرگز تجارت لایحه را امتحان نکرده ام ، اما واقعاً مشتاقانه منتظر هستم که اگر این فرصت را داشته باشم ، آن را بررسی کنم. با تشکر از شما برای بالا بردن Nobby. به سلامتی!

سلام ریاض! فقط می خواستم بدانم که آیا تا به حال بیل شلیک کرده اید؟من فکر می کنم خودم از او استفاده کنم اما می خواستم مطمئن شوم که ابتدا کلاهبرداری نیست. لطفا مرا در جریان قرار بدهید! با تشکر!

سلام Caison ، به کدام لایحه مراجعه می کنید؟

این کلاهبرداری است. آنها پول شما را دریافت می کنند ، وانمود می کنند که آن را تجارت می کنند ، و بعد از آنکه درخواست برداشت می کنید ، قبل از برداشت ، هزینه پردازش A15 ٪ را درخواست می کنند. به عنوان مثال ... من به او 500 دلار دادم ، او آن را تا 46000 دلار ساخت ، سپس قبل از اینکه بتوانم هر یک از آن را پس بگیرم ، 7000 دلار درخواست کردم.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.